Skonsolidowane sprawozdanie to sprawozdanie finansowe dedykowane dla grupy jednostek, które w jakiś sposób są powiązane kapitałowo. Jest wykonywane rocznie i obejmuje dane jednostki dominującej i wszelkie jednostki, które pozostają od niej zależne. Są one zestawione w sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę. Konsolidacja sprawozdania finansowego najprościej mówiąc, oznacza połączenie sprawozdań finansowych każdej jednostki, która wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe złożone jest z pięciu najważniejszych aspektów. Począwszy od skonsolidowanego bilansu oraz skonsolidowanego rachunku zysków i strat, a także skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych. Ważne jest także zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz wszelkie informacje dodatkowe, które zawierają dane na temat spółki dominującej oraz zależnych od niej. Wykonując roczne sprawozdanie, można dołączyć do niego także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.

Wykonuje się je, posiadając informacje o stanie majątkowym danej jednostki dołączając do tego ocenę, uzyskanych efektów i wskaźnik czynników zagrożeń. Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się również sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej oraz informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Kiedy wykonuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej wykonuje się według zapisów ustawy o rachunkowości, które mówią o dniu bilansowym i roku okresowym, które są zaznaczone w polityce rachunkowości owej spółki. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku mogą pojawić się różnego rodzaju regulacje prawne, które obligują do sporządzenia skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego na zupełnie inny dzień bilansowy. Organem odpowiedzialnym za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zarząd jednostki dominującej.

Metody konsolidacji

W związku z regulacjami prawnymi, a dokładniej ustaleniami ustawy o rachunkowości wyróżniamy trzy metody konsolidacji. Wszystkie są zależne od rodzajów wpływów jednostki dominującej na jednostki przyporządkowane. Wyróżnia się metodę konsolidacji pełnej, metodę proporcjonalną oraz metodę praw własności.

Pierwsza z nich opiera się na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz jednostek zależnych. Druga z kolei, polega na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych wspólnika jednostki współzależnej w pełnej wartości wraz z częścią pozycji wartości niektórych pozycji sprawozdań tych jednostek, które określane są mianem jednostek współzależnych. Natomiast trzecia metoda, polega na wycenie udziałów w jednostkach przyporządkowanych w wysokości udziału w wartości aktywów netto tych obiektów.