Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), czy też inaczej nazywane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to najprościej mówiąc standardy rachunkowości, które zostały przyjęte na gruncie międzynarodowym i stanowią podstawę rozumienia zasad i wszelkich metod rachunkowości, które są stosowane na świecie. Za sprawą rozwoju międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej pojawiła się potrzeba ujednolicenia pewnych zasad.

Kto był odpowiedzialny za opracowanie zasad?

Specjalną niezależną organizacją, która została powołana i była odpowiedzialna za sporządzenie zasad rachunkowości, jest Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, czyli International Accounting Standard Commitee (IASC). W 1973 roku postawili sobie za cel ujednolicenie wszelkich zasad rachunkowości, które stosują przedsiębiorstwa i wszelkie organizacje.

Jaki jest cel organizacji?

Celem organizacji jest przede wszystkim formułowanie i publikowanie takich standardów rachunkowości, które powinny być przestrzegane podczas przedstawiania i wykonywania sprawozdań finansowych. Dodatkowo istotne jest promowanie zasad, w takim celu, aby ich przestrzegać i stosować się do nich jednocześnie na całym świecie. Organizacja dąży do poprawy i przede wszystkim ujednolicenia regulacji dotyczących rachunkowości oraz wszelkich procedur związanych z prezentacją sprawozdań finansowych.

Gdzie znaleźć MSR oraz MSSF?

Dotychczas wszelkie wydane zalecenia znajdują się w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej. To właśnie ten dokument wprowadził tekst jednolity, w którym zawarte są wszelkie standardy przyjęte do wspólnego porządku prawnego. Są to zasady, jakich nie można bagatelizować. Każda osoba trudniąca się zawodem związanym z rachunkowością, powinna znać omawiane regulacje, aby móc na ich podstawie biegle tworzyć sprawozdania finansowe i wszelkie inne niezbędne dokumenty.

Jaka jest zawartość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w swoich zapisach określają przede wszystkim, w jaki sposób powinny być prezentowane dane finansowe, zawierają metody wyceny poszczególnych aktywów i pasywów. Ponadto, formułują zakres informacji, jaki powinien być ujawniony w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowo charakteryzują sposób prezentacji protokołu z przepływów środków pieniężnych i metody prezentacji majątku trwałego. Wyróżnione zostały także cechy, jakimi powinni się kierować sporządzający podsumowania finansowe i są to między innymi zrozumiałość, trafność, wiarygodność, przydatność, porównywalność i istotność. Natomiast, elementy sprawozdania finansowego to bilans, rachunek zysków i strat, a także informacja dodatkowa, czyli wprowadzenie, informacje uzupełniające i wszelkie objaśnienia.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (1)

Kiedy można stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Według zamieszczonej ustawy o rachunkowości ma miejsce dość szeroka dobrowolność stosowania MSR. Nie można jednak zapomnieć, że decyzję w tym zakresie podejmuje podmiot, który zatwierdza dane sprawozdanie, na przykład Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednym z warunków, w których sporządza się sprawozdanie finansowe to między innymi sytuacja, w której podmiot jest emitentem papierów wartościowych na jednym z rynków regulowanych. Kolejną okolicznością, w której sprawozdanie finansowe może być sporządzone na podstawie MSR jest sytuacja, kiedy emitent stara się o dopuszczenie jego papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków.

Dodatkowo, sprawozdanie finansowe może być również przygotowane przez podmiot znajdujący się w składzie grupy kapitałowej, w której organ dominujący sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Istotnym faktem jest to, że posługiwanie się międzynarodowymi standardami ma charakter dobrowolny w wymienionych przypadkach. Oznacza to tyle, że dana firma nie jest zobowiązana do przygotowywania należytych raportów finansowych według obowiązujących zasad. W żadnym wypadku nie oznacza to, że ustawa nie jest brana pod uwagę i można całkowicie o niej zapomnieć.