Pracownicze Plany Kapitałowe, inaczej PPK, to dla pracowników sposób na systematyczne oszczędzanie. Celem utworzenia tego systemu jest zachęcenie zatrudnionych osób do wypłacania uzbieranych środków dopiero po ukończeniu 60 roku życia. Czy PPK obejmuje jedynie pracowników etatowych? Czym dokładnie są Pracownicze Plany Kapitałowe i jakie nakładają obowiązki na pracodawców dowiecie się Państwo w niniejszym artykule.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK jest systemem wypracowanym we współpracy pracodawców z państwem. Jego celem jest zachęcenie do długoterminowego oszczędzania kapitału przez pracowników firm. Wszystko to z myślą o ich bezpieczeństwie finansowym. Korzyścią dla zatrudnionych jest fakt, że zgromadzone środki są pomnażane. Dla pracodawcy zaletą jest to, że zadaniem PPK jest także rozwój przedsiębiorstwa i gospodarki.

Kogo obejmuje PPK?

Liczba pracowników objętych Pracowniczym Planem Kapitałowym jest szeroka. Nie ogranicza się jedynie do pracowników etatowych. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu. Z PPK mogą zatem skorzystać także osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie.

Z drugiej strony należy zastanowić się, których pracodawców obejmuje Pracowniczy Plan Kapitałowy. Ustawa stanowi, że w nie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia PPK.

Po zaistnieniu ściśle określonych warunków, z otwarcia tego systemu, mogą być zwolnieni:
– Przedsiębiorstwa prowadzone jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

Mikroprzedsiębiorcy, jeżeli pracownicy rezygnują i co cztery lata ponowią rezygnację z udziału w tym planie.

Pracodawcy prowadzący Pracowniczy Plan Emerytalny, tzw. PPE. Tylko w sytuacji, gdy składki podstawowe są odprowadzane w wysokości 3,5%. Ponadto pod warunkiem, że do PPE przystąpiło co najmniej 25 % pracowników.

ppk

Jakie obowiązki nakłada PPK na pracodawców?

Niewątpliwie Pracowniczy Plan Kapitałowy jest dla pracowników przywilejem. Dla pracodawców wiąże się z szeregiem nałożonych na nich obowiązków.

Zatrudniający są obowiązani do obliczenia i dokonania wpłat powierzanych przez pracowników, jak i przez siebie samych. Wpłaty powinny być dokonane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Po pobraniu i obliczeniu środków, powinny one zostać przekazane instytucji finansowej do 15 dnia następnego miesiąca.

Wysokość opłaty podstawowej dokonanej przez pracodawcę wynosi aktualnie 1,5 % wynagrodzenia brutto. Wpłaty dodatkowe mogą maksymalnie wynieść 2,5 %. Obok firmy zatrudniającej, wpłat dokonuje pracownik oraz państwo. Wysokość środków przekazywanych przez Skarb Państwa nie jest zależna od dochodów osiąganych przez zatrudnionego.

Pracodawca podejmuje decyzję dotyczącą wyboru instytucji finansowej, w której gromadzony jest kapitał. Kolejno podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawarcia umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK z jedną z instytucji w wyznaczonym terminie. Termin uzależniony jest od liczby pracowników.

Ostatnim z zadań przedsiębiorcy jest archiwizacja dokumentów pracownika związanych z Pracowniczym Planem Kapitałowym.

Zalety Pracowniczych Planów Kapitałowych

Podsumowując, chcielibyśmy podkreślić, dlaczego warto wybrać oszczędzanie poprzez Pracownicze Plany Kapitałowe. Źródłem wpłat są trzy podmioty — pracownik, pracodawca i państwo. Z PPK osoba zatrudniona może zrezygnować przed ukończeniem 60 roku życia. Wadą jest jednak to, że tylko w określonych sytuacjach, jak pokrycie kosztów domu lub mieszkania, korzystający może wypłacić 100% zgromadzonych środków. Z całą pewnością, Pracowniczy Plan Kapitałowy, może stanowić mocny dodatek do emerytury.

Koncentrując się jednak na obowiązkach przedsiębiorcy, należy stwierdzić, że powinności na niego nałożone mogą wydawać się procesem złożonym. Ich wykonanie nie jest jednak wcale takie skomplikowane. Przedsiębiorcy mogą ponadto liczyć na szkolenia. Przystąpienie do programu PPK wzmocni pozycję pracodawcy na rynku i pozwoli mu na łatwiejsze uzyskanie oddanych pracowników.