Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, którą prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, czyli nazwą spółki. Spółka jawna posiada zdolność prawną, ale nie ma osobowości prawnej. Co oznacza, że ma możliwość nabywania prawa i zaciągania zobowiązania we własnym imieniu. W praktyce umożliwia to zatrudniania pracowników, nabywania nieruchomości oraz zawieranie pożyczek. Jest to najprostsze rozwiązanie dla wspólników z jednej branży, w małej lub średniej skali, których działalność obarczona jest niewielkim ryzykiem.

Do zalet tego rodzaju spółki należą niższe koszty funkcjonowania oraz możliwość prowadzenia prostej księgowości gdy przychody osiągane przez spółkę nie przekraczają 2 mln euro. Spółka jawna daje także możliwość pokrywania zobowiązań majątkiem spółki. W dzisiejszym artykule przedstawimy Państwu, jak wyglądają sprawozdania finansowe omawianej spółki.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Zaczniemy jednak od wyjaśnienia, czym dokładnie jest sprawozdanie finansowe. Jest to najważniejszy raport jednostki gospodarczej sporządzany na koniec każdego roku obrotowego przedsiębiorstwa w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten reguluje Ustawa o rachunkowości.

sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe ma ściśle określoną formę, która ułatwia odczytanie wszystkich kluczowych informacji. Zgodnie z art. 52 pkt 2 Ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe zostaje podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki, której sprawozdanie dotyczy. Ustawa o rachunkowości nakazuje także do podania daty złożenia podpisów. Roczne sprawozdanie finansowe należy złożyć do 15 dni od momentu jego zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe spółki jawnej

Przedsiębiorcy często nie mają pewności czy w świetle obowiązującego prawa muszą składać roczne sprawozdania finansowe do KRS. Co do zasady, zgodnie z obowiązującą ustawą, spółka jawna nie musi sporządzać sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości obowiązki wynikające z tej ustawy obciążają tylko te spółki jawne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

Należy jednak pamiętać, iż od 15 stycznia 2015 r. kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych, ma obowiązek złożenia w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Obowiązek ten jest wiążący gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro oraz gdy spółka nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2. Uprawnionym kierownikiem jednostki jest wspólnik lub wspólnicy spółki, którzy mają prawo do jej reprezentacji. Złożenie odpowiedniego formularza KRS Z-3 nie wymaga opłaty sądowej. Należy go złożyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku ustawowego sąd rejestrowy może wszcząć wobec spółki tzw. postępowanie przymuszające. W ramach tego postępowania sąd może nałożyć nawet 10 000 złotych grzywny na wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki.

W jaki sposób złożyć sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządzamy w formacie pliku XML. Następnie raport musi zostać podpisany przez każdego ze wspólników prowadzących sprawy spółki oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy kwalifikowanego podpisu (zewnętrznego certyfikatu) lub zaufanego profilu ePUAP. Następnie podpisany dokument należy złożyć do rejestru przez dedykowany, udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości portal.

Możemy skorzystać z jednego z dwóch sposobów składania sprawozdań finansowych. Pierwszą możliwością jest złożenie raportu w Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) i podpisanie zgłoszenia profilem zaufanym ePUAP.

Drugi sposób polega na złożeniu sprawozdania w systemie (S24) i dokonanie opłaty za złożenie sprawozdania finansowego. Jednocześnie jest to jedyny sposób dla podmiotów zarządzanych przez cudzoziemców, którzy nie posiadają numeru PESEL.