Czym jest działalność gospodarcza?

Działalnością gospodarczą nazywa się każdą zorganizowaną działalność zarobkową, która podchodzi pod prawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wykonywana jest w sposób ciągły, a do jej prowadzenia wykorzystywany jest majątek rzeczowy (lub w niektórych przypadkach wartości niematerialne). W zakres działalności gospodarczej wchodzi również forma działalności zarobku indywidualnego.

Powyżej podana definicja określana jest jako ogólna. Patrząc jednak na poszczególne ustawy, jej terminowanie może się od siebie różnić. Poszczególne terminy działalności gospodarczej określa również:

 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa o podatku od towarów i usług,
 • ordynacja podatkowa.

Cele działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej nastawione jest na konkretne cele. Najważniejsze jest osiągnięcie maksymalnego zysku z tytułu jej prowadzenia. Decydentem w rodzaju wytwarzanego towaru jest mechanizm rynkowy. Ponadto do głównych celów zalicza się opłacanie podatków oraz odprowadzanie składek ZUS.

Nie należy zapominać o społecznych celach działalności gospodarczej, do których należą:

 • dobre relacje z pracownikami oraz partnerami biznesowymi,
 • dbałość o środowisko i prawa człowieka,
 • dbałość o interesy lokalnej społeczności.

Wszystkie te cele obowiązują niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczej

Polskie prawo wyróżnia kilka rodzajów działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, decydując się na prowadzenie jednej z nich, musi spełnić określone warunki uwzględnione w ustawie.

Rodzaje działalności gospodarczej:

 • Indywidualna działalność gospodarcza,
 • Spółka cywilna,
 • Spółka handlowa (kapitałowa i osobowa).

Spółka jako działalność gospodarcza

Spółka to jeden z rodzajów działalności gospodarczej. Definiowana jest jako prawna forma przedsiębiorstwa, która jest założona i prowadzona przez osoby fizyczne i prawne. Przestrzeganie zasad opiera się na zawartej umowie lub statucie.

Należy pamiętać o rozdziale spółek na:

 1. osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),
 2. kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)

Spółka jest definiowana jako działalność gospodarcza, ponieważ jest zakładana w celu osiągnięcia określonego zysku.

spółka a działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka — porównanie

Najczęściej zakładanym rodzajem działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Czym różni się ona od standardowej spółki?

Rejestracja jednoosobowej działalności a rejestracja spółki

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest stosunkowo proste. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wpis CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Nie jest konieczne wykonanie tego na miejscu w urzędzie — możliwe jest skorzystanie z przeglądarki internetowej, gdzie wystarczy wypełnić formularz posługujących się dowodem osobistym (np. przy pomocy konta w banku). Procedura ta jest całkowicie darmowa.

Spółka może być utworzona zarówno przez jedną osobę, jak i przez grupę wspólników (jest jednak parę wyjątków zgodnych z zapisami prawa). Umowę można podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrować zarówno w urzędzie, jak i przez internet. W tym przypadku jednak konieczne jest podpisanie również umowy spółki — elektronicznie bądź u notariusza.

Wymagany kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy to minimalny wkład wspólników wymagany do założenia spółki. Nie jest on wymagany w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Inaczej sytuacja wygląda przy zakładaniu spółki, gdzie wniesienie minimalnego kapitału jest konieczne (jego wysokość zależy od rodzaju zakładanej działalności). Oprócz tego należy wziąć pod uwagę również koszty związane z początkową rejestracją spółki (takie jak pomoc notariusza, wpis do KRS czy wpłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Odpowiedzialność przy zakładaniu działalności

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podmiot ponosi pełną odpowiedzialność. Co to oznacza? Osoba prowadząca indywidualną działalność jest zobowiązana do odpowiadania całym swoim majątkiem. W przypadku niewywiązania się z płatności jej wierzyciele mają prawo do zajęcia mieszkania bądź innego rodzaju przynależności majątkowej.

Spółka z o.o. jest osobowością prawną. Wiąże się to koniecznością włożenia określonych kosztów w działalność przez każdego ze wspólników. Płatność ta musi być zawarta na rzecz kapitału zakładowego spółki, a w przypadku bankructwa spółka może nie otrzymać zwrotu wkładu pieniężnego.

Fachowa pomoc

Spółka jako forma działalności gospodarczej ma swoje określone zasady, które muszą być przestrzegane przez wspólników. W celu uzyskania fachowej porady, w kwestii związanej z prowadzeniem dowolnego rodzaju spółki, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Biura Rachunkowego CKSK.