Przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT. Jest to podatek od wartości i usług, który dotyczy sprzedawców oraz nabywców usług. Pomaga on w utrzymaniu harmonizacji podatkowej i obowiązuje w sytuacjach określonych w prawie. Jego stawka zależna jest od rodzaju towaru i usługi. Istnieją sytuacje, gdy przedsiębiorca może skorzystać ze szczególnej procedury podatkowej, jaką jest VAT MOSS.

Na czym polega VAT MOSS?

VAT MOSS został wprowadzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy świadczą usługi nadawcze, telekomunikacyjne lub elektroniczne osobom fizycznym z państw Unii Europejskiej (wykluczając Polskę). Według ustawy VAT podatek powinien zostać wpłacony w kraju, gdzie zamieszkuje lub posiada siedzibę nabywca. Dlatego też VAT MOSS stał się ogromnym ułatwieniem dla osób świadczących usługi za pomocą internetu czy podobnej sieci elektronicznej, co pomaga na zmniejszenie kosztów związanych z rozliczaniem się. W innym wypadku przedsiębiorcy byliby zobligowani do rozliczania podatku w każdym kraju, z którego pochodzą jego nabywcy.

Kogo dotyczy?

Procedura VAT MOSS została stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy są podatnikami świadczącymi usługi TBE — telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne. Jej wdrożenie jest możliwe dla osób, które nie uiszczają podatków w państwach członkowskich. Nie jest ona konieczna do wprowadzenia przez przedsiębiorcę — decyzja zależy tylko i wyłącznie od niego. W przypadku, gdy zrezygnuje z tej procedury, ma obowiązek płacenia VAT w kraju każdego nabywcy jego usług.

Procedura ta może zostać wprowadzona w przypadku przekroczenia 10 tys. euro dla poszczególnego państwa. W przeciwnym wypadku podatek będzie rozliczany w Polsce. Podatnik musi wykazać, że posiada dowody w sprawie miejsca pobytu nabywcy (np. adres na fakturze lub adres IP z urządzenia).

Jak przebiega rejestracja MOSS?

Rejestrowanie pod VAT MOSS przez przedsiębiorców możliwe jest od 2014 roku. Podczas tego procesu konieczne jest wypełnienie deklaracji VIU-R (w przypadku podatników unijnych) lub VIN-R (w przypadku podatników poza unijnych). Można złożyć je w formie elektronicznej.

Wypełnienie formularza

Wypełnianie VIU-R i VIN-R przebiega podobnie, a dzieli się następująco:

  • Część A — miejsce oraz cel składania wniosku,
  • Część B — dane identyfikacyjne podatnika (dane kontaktowe, adres siedziby lub zamieszkania, szczegóły rachunku bankowego, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, numery identyfikacyjne, data rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej),
  • Część C — wypełniana, gdy podmiot musi zostać wyrejestrowany z procedury MOSS (należy wybrać to przed przystąpieniem do wypełniania, inaczej nie zostanie ona umieszczona na wniosku),
  • Część D — oświadczenie konieczne do sfinalizowania procedury.

Deklaracja może być podpisana również przez pełnomocnika, który posiada bezpieczny podpis elektroniczny oraz upoważnienie w formie papierowej. Pełnomocnictwo należy złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej dzień przed złożeniem deklaracji. W przypadku VIN-R, jeżeli podatnik nie posiada określonej siedziby, możliwe jest wybranie jednego z państw członkowskich UE, w którym zostanie dokonana rejestracja.

Czego dopilnować przystępując do mechanizmu MOSS?

Wnioskodawca musi pamiętać o rejestracji do systemu w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście, odpowiedzialnym za rozliczanie w kraju nabywcy (czyli złożeniu formularza VIU-R). Koniecznością jest również złożenie elektronicznej deklaracji (VIU-D) do 20. dnia miesiąca, który następuje po ostatnim rozliczanym kwartale (podobnie jak w przypadku rejestracji, zajmuje się tym urząd w Warszawie). Przedsiębiorca musi także wystawiać fakturę z uwzględnieniem regulacji dokonywanych za pomocą euro (możliwa jest zmiana w przypadku nabywcy, w którego kraju obowiązuje inna waluta).

VAT-OSS

W 2021 roku VAT MOSS została rozszerzona, tym samym tworząc procedurą podatkową VAT OSS. Uwzględnia ona nie tylko sprzedaży usług TEN (jak dotychczas), ale również sprzedaż wysyłkową towarów. Sprzedaż z tytułu tej procedury nie jest wliczana podczas weryfikacji limitu sprzedaży dla zwolnienia z VAT.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzenia procedury VAT, zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.