Odpowiednio prowadzona księgowość to podstawa sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby znaleźć specjalistę, dla którego niespotykane i mniej oczywiste przypadki nie będą stanowiły problemu nie do rozwiązania. Z pewnością istotnym pojęciem jest ewidencja nabytych oraz zakupionych materiałów, a także ich cena. Czym jest ewidencja środków trwałych i czym są odchylenia od cen ewidencyjnych towarów?

Na czym polega ewidencja środków trwałych?

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz użytkuje środki trwałe w swoim przedsiębiorstwie, jest zobligowany do prowadzenia ich ewidencji. Dotyczy to rzeczowych składników majątku, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności.

Nie ma określonej formy, jaką powinna przyjmować ewidencja środków trwałych. Może być to nawet odręcznie sporządzony dokument, ale musi on zawierać konkretne informacje. Przykładowo: liczbę porządkową, datę nabycia, datę przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i praw czy wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową i datę likwidacji oraz jej przyczynę. Należy również pamiętać o symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych.

Czym są ceny ewidencyjne?

W celu uproszczenia wyceny rozchodu, a także ewidencji nowo nabytych lub zakupionych materiałów, wiele przedsiębiorstw decyduje się na stosowanie cen ewidencyjnych.
Ceny ewidencyjne podzielone są na stałe, czyli domniemane, oraz na zmienne, inaczej nazywane rzeczywistymi, które nieustannie zamieniane są na nowe, zgodnie z wartością konkretnych produktów na dany moment.

Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

Odchylenia cen ewidencyjnych

Procedura na podstawie wcześniej omawianych stawek prowadzi do powstawania odchyleń od cen ewidencyjnych. Powstają one na skutek wyniku różnic między zmiennymi cenami rzeczywistymi, a stałymi i planowanymi cenami ewidencyjnymi.

W rachunkowości wyróżnione zostały dwa rodzaje odchyleń cen ewidencyjnych:

  • odchylenia debetowe, inaczej nazywane dodatnimi. Pojawiają się w momencie, kiedy rzeczywista cena zakupu jest wyższa od wcześniej prognozowanej, stałej ceny ewidencyjnej. Prowadzi to do zwiększenia wartości nabytych materiałów.
  • odchylenia kredytowe, określane także jako ujemne. Zauważalne są, kiedy rzeczywista cena zakupu jest niższa od wcześniej planowej i szacowanej, stałej ceny ewidencyjnej. Finalnie doprowadza do zmniejszenia wartości posiadanych materiałów.

Jeżeli w przedsiębiorstwie pojawia się jedynie odchylenie debetowe lub tylko odchylenie kredytowe, oznacza to, że wcześniej ustalona cena ewidencyjna znacząco różni się od ceny rzeczywistej. Należy wówczas zmienić cenę ewidencyjną, podnosząc ją lub obniżając o odpowiednią kwotę. Taka zmiana może być dokonana, jedynie przed pierwszym dniem miesiąca, a nowo ustalone ceny ewidencyjne będą funkcjonowały od początku przyszłego roku obrotowego.

Jak obliczyć odchylenia od cen ewidencyjnych?

Aby poprawnie zaksięgować operacje księgowe, należy przyjrzeć się różnicom pomiędzy cenami stałymi a rzeczywistymi, a następnie konieczne jest obliczenie różnicy jaka przez nie wynika.

Stałe ceny ewidencyjne są to kwoty, które zostały odgórnie zaplanowane. Są one zawsze umowne, w celu uproszczenia całego procesu ewidencji towarów i materiałów. Ceny stałe są niezmienne, w trakcie określonego wcześniej przedziału czasowego. Okres ten ustalany jest samodzielnie przez jednostkę, aby dostosować go do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przez wiele z nich, przedział ten często jest ustalany jest jako jeden, pełny rok.

Odchylenia od cen ewidencyjnych obliczane są na podstawie specjalnego wskaźnika odchyleń przeciętnych. Podczas kalkulacji bierze się pod uwagę: odchylenia od cen ewidencyjnych towarów za dany okres podlegające rozliczeniu, wartość na koniec roku zapasów i towarów w cenach ewidencyjnych, a także wartości towarów, które zostały sprzedane w ciągu okresu zgodnie z ceną ewidencyjną.

Serdecznie zapraszamy do zajrzenia na naszą stronę internetową i zapoznania się z dostępnymi tam cennymi informacjami!