Zgodnie z prawem podatkowym każdy przedsiębiorca ma obowiązek nadzorować swoją księgowość oraz rozliczać swoje przychody z instytucjami skarbowymi. Najczęściej wybieraną formą rozliczania transakcji danego podmiotu jest fakturowanie, które może okazać się uciążliwą koniecznością dla właściciela przedsiębiorca. Na rynku pojawiły się usługi faktoringowe, które polegają na tym, że właściciel firmy ma możliwość realizacji zakupu usługi faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów z tytułu usług i dostaw, ale też może wykupić usługi dodatkowe polegające na monitoringu płatności, prowadzeniu rozliczeń, inkaso należności oraz pomocy w windykacji.

Umowa faktoringowa oraz stosunki umowne

Definicja umowy prawnej oraz funkcjonowania faktoringu określa konwencja zawarta 28 maja 1988 r. w Ottawie – jest to jedyny akt prawa międzynarodowego, który precyzuje kwestie związane z faktoringiem. Zgodnie z powyższą definicją zawartą w tym akcie faktoring jest umową zawartą pomiędzy faktorantem i faktorem, na podstawie której faktorant przenosi faktorantowi własność wierzytelności wynikających ze sprzedaży produktów, towarów i usług. Podsumowując: przedsiębiorca przekazuje firmie udzielającej finansowania faktury z odroczonym terminem płatności, a faktor wypłaca faktorantowi należność z faktury — dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje środki finansowe zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi mimo odroczonego terminu płatności ujętego na fakturze. Takie rozwiązanie może zapewnić płynność finansową firmy poprzez bieżące jej finansowanie, dzięki czemu przedsiębiorca może terminowo regulować własne zobowiązania finansowe.

faktoring firmy

Strony faktoringu oraz zasady działania procesu

Uczestnikiem faktoringu jest firma bądź przedsiębiorca, który będący klientem usługi faktoringowej przekazuje do rozliczenia wszystkie należności wobec kontrahentów, stając się jednocześnie faktorantem. Następnym partycypantem procesu faktoringowego jest faktor, czyli wyspecjalizowana instytucja finansowa, która zajmuje się świadczeniem usług faktoringowych i poprzez nabycie wierzytelności przejmuje finansowanie działalności. Ostatnią stroną jest dłużnik faktoranta, czyli klient, któremu została wystawiona faktura za daną usługę lub zakup towaru i który jest zobowiązany do zapłaty w określonym terminie. Proces faktoringu jest bardziej przystępną formą finansowania niż kredyt, gdyż nie wymaga tylu formalności oraz nie obciąża aktywów i pasywów firmy. Przebieg procesu faktoringowego rozpoczyna się od przekazaniu przez faktoranta wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności do faktora. W następnym kroku faktor nawet w kilka minut od złożonego zgłoszenia przekazuje środki z faktury na konto faktoranta w wysokości wyznaczonej dokumencie. Na ostatnim etapie procesu faktorant rozlicza się z faktorem w formie zdefiniowanej w umowę faktoringowej.

Rodzaje faktoringu

W umowie faktoringowej określane są zasady rozliczenia faktoranta z faktorem, jednak można wyróżnić kilka sposobów rozliczenia. W odniesieniu do charakteru zobowiązania wyszczególniony jest faktoring wierzytelnościowy, który może definiować usługę faktoringową, gdyż polega na przekazaniu faktury faktorowi, a następnie przelaniu środków klienta 80-90% wartości faktury. Przelaną kwotę klient musi uregulować, gdyż faktor w procesie faktoringu wierzytelnościowego otrzymał wierzytelność z tytułu zrealizowanej transakcji. Faktoring odwrócony polega na tym, że właściciel firmy zaciąga dług w firmie faktoringowej, który w określonym czasie musi uregulować, jednak w tym przypadku konieczne jest wskazanie podmiotów zaopatrujących faktoranta w towary, usługi, czy inne dobra. Odnosząc się do ryzyka niewypłacalności kontrahenta, wyróżnia się faktoring pełny, niepełny i mieszany. Faktoring pełny polega na przeniesieniu całkowitej odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta na faktora, dzięki czemu przedsiębiorca w razie strat nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. W faktoringu niepełnym faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność klienta, przez co w razie sytuacji braku otrzymania środków za zakup towaru lub otrzymaną usługę, faktorant będzie obciążony obowiązkiem spłaty należności za kontrahenta. Faktoring mieszany łączy faktoring pełny i niepełny – firma faktoringowa ustala kwotę, do której ponosi odpowiedzialność za dłużnika.

W naszej ofercie znajdą Państwo doradztwo biznesowe i księgowe w odniesieniu do usług faktoringowych — zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami propozycji na naszej stronie!