Prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością odprowadzania składek oraz podatków, a przy tym pojawia się kwestia identyfikowania podmiotów jako podatników przez służby skarbowe. Numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP, to dziesięciocyfrowy identyfikator podatkowy, który pozwala na odnalezienie danego podatnika. Numerem NIP powinny rejestrować się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, ale także podatnicy podatku towarów i usług, płatnicy podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osoby prawne (stowarzyszenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, spółki akcyjne), jednostki organizacyjne, czy też osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną.

Do czego służy numer NIP?

Identyfikator podatkowy pozwala na identyfikację płatników, podatników oraz inkasentów. Płatnikami są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są w obowiązku na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i przekazania go do organu podatkowego. Podatnik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, ale jest zobligowana w mocy ustawy podatkowej do realizowania obowiązku podatkowego. Inkasent jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, która nie ma osobowości prawnej, ale również jest zobowiązana do pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go do urzędu skarbowego we właściwym terminie, jednakże nie musi obliczać wysokości podatku. Przykładem inkasenta może być wspólnota mieszkaniowa, która realizuje pobór środków od podatnika, ale nie zajmuje się kalkulacją wysokości podatku.

czym jest nip

Jak otrzymać własny identyfikator podatkowy?

Aby uzyskać numer NIP, należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7. Osoba fizyczna, która decyduje się na rejestrację działalności w CEIDG, sporządza zgłoszenie stające się podstawą do nadania numeru identyfikacji podatkowej. Takie zgłoszenie jest automatycznie przekazywane do urzędu skarbowego przez system elektroniczny. Osoby fizyczne realizujące działalność nierejestrowaną, które nie podlegają rejestrze w CEIDG lub VAT, mają konieczność złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Płatnicy oraz przedsiębiorcy powinni złożyć zgłoszenie identyfikacyjne nie później niż w terminie przewidzianym na złożenie pierwszej deklaracji, informacji, oświadczenia, zeznania lub wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku, czy zaliczki na podatek. Wspólnicy spółek komandytowych, jawnych, komandytowo-akcyjnych oraz partnerskich, powinni złożyć zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-7 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, gdyż zobowiązani są do regulowania podatku dochodowego czy też składek na ubezpieczenie. Rejestracja zgłoszenia numeru identyfikacji podatkowego może wyglądać nieco inaczej w przypadku spółki cywilnej, gdyż zgłoszenia powinni dokonać wszyscy wspólnicy w ramach wniosku o wpis do CEIDG lub spółka cywilna jako podmiot w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2.

Czy można zmienić numer NIP?

Numer identyfikatora podatkowego jest przyporządkowywany do danych, które zostały wyszczególnione na zgłoszeniu identyfikacyjnym. NIP nie jest możliwy do zmiany, jednak kiedy następują zmiany danych podmiotu, konieczne jest ich zaktualizowanie w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Aktualizacje danych mogą zgłosić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do systemu CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna powinna dokonywać aktualizacji danych poprzez zgłoszenie formularza NIP-2. Aktualizację danych w formie formularza NIP-7 mogą zgłosić osoby fizyczne niepodlegające wpisowi do CEIDG i prowadzące działalność na własne nazwisko (komornik), podatnik VAT nieprowadzący działalności, osoby fizyczne prowadzące działalność niepodlegające wpisowi do CEIDG oraz wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej.

Pomagamy przy procesie rejestrowania działalności, ale także aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się ze wszelkimi szczegółami oferty na stronie.