Przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej są zobligowani do odprowadzania składek. Deklaracje podatkowe to formularze, które są składane na potrzeby rozliczeń podatkowych, a także realizowane są z nich różnego rodzaju sprawozdania finansowe, zeznania, zestawienia, wykazy oraz informacje, które muszą składać podatnicy w oparciu o prawo podatkowe. Od niedawna, czyli od 7 lipca 2022 roku, pojawiła się możliwość składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej – tego typu dokumenty nie wymagają podpisu ani pieczęci. Deklaracje podatkowe mogą być składane w formie elektronicznej lub papierowej, o ile nie występuje zapis wskazujący sposób złożenia danej deklaracji. W przypadku, jeśli nie ma zapisu precyzującego sposób dostarczenia poszczególnej deklaracji, można przekazać ją pisemnie lub elektroniczne. Niektóre deklaracje są możliwe do złożenia tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, i są to: PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-8C.

Gdzie złożyć deklarację podatkową?

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT, należy składać do właściwego miejscowo organu podatkowego według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu bądź umowy (kiedy nie ma adresu siedziby w rejestrze). Jeśli nie ma określonej siedziby spółki, rozliczenia są prowadzone w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania wspólnika. Natomiast jeśli dany podatnik nie wykonuje działalności bez takiego zakładu, jest zobligowany do złożenia karty podatkowej w urzędzie, który jest właściwy dla siedziby spółki lub miejsca zamieszkania wspólnika. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) należy regulować ryczałtem lub liniowo od przychodów ewidencjonowanych, a deklaracja powinna być składana do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Organ rozliczający można określić na podstawie położenia zakładu wyznaczonego we wniosku PIT-16 lub w CEIDG. W przypadku podatku dochodowego od towaru i usług deklaracje należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla adresu siedziby firmy (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), natomiast osoby fizyczne powinny złożyć w urzędzie według adresu miejsca zamieszkania.

Podatek od środków transportu i nieruchomości

Rozliczanie podatku od środków transportu powinno być realizowane poprzez organ (prezydent miasta, wójt, prezydent), na którego terenie występuje siedziba podatnika lub miejsce zamieszkania. Jeżeli występuje współwłasność środków transportu, właściwym organem podatkowym będzie ten, dotyczący osoby wpisanej jako pierwszą w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W przypadku podmiotu lub przedsiębiorstwa wielozakładowego, zawierającego jednostki organizacyjne, należy składać deklaracje do organu, lub jednostki posiadającej środki transportowe podlegające opodatkowaniu. Podatek od nieruchomości rozliczany jest w organie (burmistrz, prezydent miasta) właściwym ze względu na położenia lokalu (przedmiotu opodatkowania).

deklaracje podatkowe

Rozliczanie akcyzy

W przypadku rozliczenia akcyzy występuje konieczność składania dokumentacji podatkowej do organów takich jak: naczelnik urzędu celno-skarbowego (import i eksport towaru), naczelnik urzędu skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej. Organ podatkowy ustalany jest na podstawie miejsca wykonanej czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, który jest opodatkowany akcyzą. Od wyżej wymienionej reguły występują wyjątki: podatek akcyzowy może być wyliczany na podstawie siedziby firmy w przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej, a osoby fizyczne rozliczają się w organie określanym na podstawie miejsca zamieszkania. Dodatkowo, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są realizowane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, podatnik ma możliwość wybrania jednego z organów podatkowych za wskazaniem go w oświadczeniu. W przypadku, jeśli czynności podlegające opodatkowaniu przestaną być realizowane na co najmniej okres 12 miesięcy, następuje ponowny wybór właściwego urzędu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pomocy w zakresie doradztwa podatkowego, który obejmuje między innymi pomoc przy składaniu deklaracji podatkowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami propozycji na stronie!