Polityka prywatności

Strona główna    –   Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych Klientów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.cksk.pl

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k.

1. Zakres zbieranych danych

        Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. zbiera dane osób, które korzystają z serwisu internetowego, a w szczególności osób, które korzystają z usług świadczonych przez Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. , zgodnie z Regulaminem. W celu rejestracji Klient powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w szczególności imię i nazwisko adres zamieszkania oraz poczty elektronicznej (e-mail), ewentualnie numer telefonu. W celu otrzymania faktury konieczne jest podanie danych umożliwiających jej wystawienie, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres lub adres siedziby, NIP.

2. Cel zbierania danych

a) Wszelkie dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie wykorzystywane będą przez Centrum Księgowe Spółek Komandytowych Sp. z o.o., Sp. k. wyłącznie w celu obsługi. Przetwarzanie danych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k.

 b) Wszelkie dane podane przez Klienta w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie strony internetowej wykorzystywane będą przez Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Klienta zapytanie. Przetwarzanie danych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

 c) Podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe lub reklamy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

3. Prawo dostępu

a) Klient posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane, w tym dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania reklam, informacji handlowych lub newslettera.

b) Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

c) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o.,

4. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji transakcji pomiędzy Klientem a firmą Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Dostęp do danych osób trzecich

a) Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu internetowego, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b) Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

a) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k, które zostały zamieszczone na stronach internetowych komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

b) Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

c) Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości serwisu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k

8. Kontakt z nami

    Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@cksk.pl

9. Zmiany Polityki Prywatności

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych Sp. z o.o., Sp. k zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.