Planuj, zarządzaj, rozwijaj! Księgowość pozostaw nam.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową, kadrową oraz prawną dla małych i średnich

przedsiębiorstw. Świadczymy także usługi dla spółek zamierzających zadebiutować na parkiecie giełdy.

Planuj, zarządzaj, rozwijaj! Księgowość pozostaw nam.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową, kadrową oraz prawną dla małych i średnich

przedsiębiorstw. Świadczymy także usługi dla spółek zamierzających zadebiutować na parkiecie giełdy.

Planuj, zarządzaj, rozwijaj! Księgowość pozostaw nam.

Oferujemy kompleksową obsługę księgową, kadrową oraz prawną dla małych i średnich

przedsiębiorstw. Świadczymy także usługi dla spółek zamierzających zadebiutować na parkiecie giełdy.

Wiedza

Doświadczony i wykształcony zespół biura księgowego zapewnia realizację powierzonych zadań zgodnie z literą prawa oraz obowiązującymi standardami rachunkowości.

Rzetelność

Doświadczenie i wiedza w połączeniu z zaangażowaniem przyczyniają się do rzetelnej realizacji każdego zlecenia przez nasze biuro księgowe. Wsparciem są także nowoczesne technologie, które zapewniają Klientowi stały dostęp do niezbędnych danych.

Technologia

Automatyzacja procesów księgowych pozwala na wyeliminowanie błędów oraz skrócenie czasu sporządzania dokumentów przez rachunkowość takich jak bilans, raporty dla zarządów spółek czy inne niezbędne analizy.

Jakość

Księgowość prowadzona w sposób rzetelny oraz odpowiadający potrzebom Klienta jest bezcenna. Poziom cen za oferowane usługi zawsze jest oparty na elastycznym podejściu do powierzonych działań.

Biuro księgowe i podatkowe CKSK

Wrocław – Dortmund – Минск – Lugano

biuro - historia firmy cksk.pl

Historia firmy

 

Działalność naszej firmy rozpoczęła się w 2005 roku. Zaczynaliśmy jako wewnętrzna księgowość Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM SA. Obecnie działamy jako spółka prawa handlowego i dysponujemy szerokim pakietem usług dedykowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, nasza firma współpracuje z podmiotami typu fundusze private equity czy autoryzowani doradcy. Fundusze pomagają finansowo firmom już stabilnym oraz tzw. start-upom. Autoryzowany Doradca może wprowadzić firmę na giełdę w celu zdobycia środków finansowych na jej dalszy rozwój.

Wśród Klientów obsługiwanych przez Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych znajdują się przede wszystkim spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na rynku Newconnect.

...

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się obsługą księgowo-kadrowo-prawną wszystkich przedsiębiorstw.

...

Nasze biuro księgowe (Wrocław) świadczy usługi takie jak rachunkowość (głównie na rzecz małych i średnich firm działających w branżach związanych z produkcją, handlem, usługami IT. oraz wieloma innymi).

...

Wspieramy rozwój spółek planujących wejście na giełdę, ukierunkowując ich politykę finansową z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz standardów księgowości.

Rachunkowość

 

W kompetencjach CKSK leży również rachunkowość. Biuro Rachunkowe CKSK zapewnia nie tylko tradycyjną obsługę księgową. Możliwość obsługi online sprawia, iż usługi mogą być świadczone także na odległość. Klienci ceniący osobisty kontakt z księgowym mają więc możliwość dostarczenia potrzebnych dokumentów osobiście do biura rachunkowego, jak i za pośrednictwem kuriera. Natomiast nasze biuro rachunkowe przyjmuje też dokumenty w postaci skanu oraz poprzez Platformę Internetową

Wszelkie niezbędne konsultacje z naszym biurem rachunkowym odbywają się za pośrednictwem tej właśnie platformy oraz drogą telefoniczną. Platforma biura rachunkowego CKSK umożliwia również stały dostęp do niezbędnych danych finansowych i ułatwia Państwu kontrolę nad podatkami.

rachunkowość

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).

Księgowość dla spółek - Zegarek na ręku

Nowoczesna księgowość dla spółek – stacjonarnie czy online?

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przygotowaliśmy dla nich dwie ścieżki współpracy. Pierwsza to kontakt osobisty z naszym księgowym oraz wizyty w biurze rachunkowym zlokalizowanym we Wrocławiu. Dokumentów nie trzeba dostarczać osobiście – mogą być wysłane kurierem. Istnieje możliwość przekazywania ich w formie skanów (wymaga logowania się na platformie internetowej).
Druga opcja to propozycja dla Klientów zainteresowanych obniżeniem kosztów obsługi. Jeśli zdecydują się na ten wariant współpracy, mogą przekazywać zeskanowane dokumenty do biura rachunkowego, a niezbędne konsultacje przeprowadzać telefonicznie lub online, poprzez platformę internetową. Dostęp do panelu pozwala im na zapoznawanie się na bieżąco z raportami, danymi finansowymi oraz podatkami.
Księgowość dla spółek online umożliwia dyrektorom finansowym, prezesom firm, członkom zarządu lub posiadającym odpowiednie uprawnienia pracownikom na pełen dostęp do danych finansowych spółki przez całą dobę, z dowolnego punktu na świecie.

Księgowość spółki akcyjne S.A. – wsparcie na wszystkich etapach

Klienci mają w nas oparcie w procesie skutecznego zarządzania. Oceniamy sytuację ekonomiczną spółki i przeprowadzamy analizy na potrzeby zarządu (standardowe oraz na zamówienie). Kontrolujemy płynność finansową przedsiębiorstwa, realizację jego celów finansowych, a także wydatki dokonywane przez pracowników. Wdrażamy metody wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach w zakresie funkcjonowania lub płynności finansowej firmy. Optymalizujemy koszty działalności i sprawdzamy poprawność wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych. Oprócz tego przedmiotem naszej uwagi jest realizowana marża na sprzedaż.
Przeprowadzamy audyty kadrowo-płacowe, zapewniając Klientom rzetelną weryfikację poprawności dokumentacji. Zakres kontroli dotyczy m.in. wewnątrzzakładowych regulaminów i wdrażania ich reguł, prowadzonej ewidencji czasu pracy oraz założonej dokumentacji pracowniczej. Analizujemy dokumenty do umów cywilno-prawnych oraz ich zastosowanie, poprawność wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych, jak również metodykę naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich czy wychowawczych. Ponadto sprawdzamy poprawność naliczenia wynagrodzeń czy zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, poddając starannej kontroli dokumentację zebraną w celu ww. wypłat lub innych składników wynagrodzeń pracowniczych.
Do czynności sprawdzających wykonywanych w ramach współpracy należy kontrola formularzy zgłoszeniowych wysłanych do ZUS wraz z ich korektami i zmianami oraz kontrola dokumentów rozliczeniowych (włącznie z korektą). Na życzenie Klienta przeprowadzamy też inne procedury.
Służymy wsparciem przy rozwiązywaniu problemów natury prawnej związanej z działalnością przedsiębiorstwa. Oferujemy m.in. doradztwo w zakresie prawa pracy, tworzenia regulaminów pracy, wypłat czy kontraktów menadżerskich. Pomagamy w odzyskiwaniu należności (z kierowaniem wezwań do zapłaty w imieniu Klienta).
księgowość spółki akcyjne - dyskusja
Księgowość dla spółek

Uproszczona i pełna księgowość spółek

W ramach świadczonych usług zajmujemy się księgowością uproszczoną, czyli uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów, a także UEPIK. Zakres oferowanych działań obejmuje prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wyposażenia, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji podatkowych. Zapewniamy Klientom korzystającym z usług Centrum możliwość reprezentowania ich w trakcie kontroli podatkowych oraz wizyt w Urzędzie skarbowym. Sporządzamy spółkom coroczne deklaracje podatkowe PIT-16A i PIT-28. Ponadto obliczamy zaliczki na podatek dochodowy, ale też kontrolujemy poprawność wpłat wnoszonych do US.

Proponujemy swoją pomoc jednostkom, których przychody w 2019 roku przekroczyły limit 8 746 800 zł. W ich przypadku od 1 stycznia 2020 roku przepisy wymagają przejścia na księgowość pełną (jeżeli wcześniej spółka prowadziła księgowość uproszczoną). Współpracujące z nami przedsiębiorstwa mają zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego. Dzięki temu mogą na bieżąco monitorować swoje rozliczenia, korzystając przy tym ze specjalnej platformy internetowej.

Do naszych obowiązków należy sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Przygotowujemy je w odstępach miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych. Tego typu analizy są niezbędne podczas podejmowania decyzji finansowych. Zajmujemy się także tworzeniem deklaracji, rozliczeń podatkowych (CIT, PIT, VAT) i sprawozdań do NBP oraz GUS. W trakcie analiz sprawozdań finansowych Klienta ściśle współpracujemy z biegłym rewidentem.

Podobnie jak przy prowadzeniu księgowości uproszczonej, księgowość spółek pełna obejmuje reprezentację Klienta w urzędach. Zakres działań wymaga określenia w pełnomocnictwie – może dotyczyć obsługi przeprowadzanych kontroli czy bieżących wyjaśnień. Zapewniamy też bieżące wsparcie w zakresie księgowości wraz z nadzorem głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą. Przygotowujemy przelewy na zobowiązania podatkowe, zajmujemy się opracowywaniem planu kont i polityki rachunkowości, oprócz tego prowadzimy ewidencję wszystkich operacji gospodarczych, obrotów kasowych, magazynowych oraz środków trwałych.

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą spółek

Poza obsługą kadrową nasi Klienci mają pewność kompleksowej obsługi w zakresie płac. Między innymi, sporządzamy deklaracje rozliczeniowe oraz raporty imienne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przesyłamy je do ZUS w postaci elektronicznej. Opracowujemy informacje dla pracowników (ZUS RMUA) oraz listy płac: dla członków Rady Nadzorczej, dotyczące ryczałtu samochodowego, jak również listy płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy elementów wynagrodzeń.
W szerokiej gamie usług oferowanych przez CKSK znajduje się naliczanie i prowadzenie ewidencji wypłat oraz naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zajmujemy się naliczaniem należnych składek na ubezpieczenia (renty, emerytury, ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, ubezpieczenia z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).
Prowadzimy karty zasiłkowe i rozliczamy płace pracowników poddanych relokacji za granicę – do momentu, w którym obowiązują ich polskie przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto ustalamy świadczenia finansowe wiążące się z ustaniem stosunku pracy. Dotyczy to kwestii takich jak odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy pieniężne czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zajmujemy się ustalaniem prawa pracowników do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku z tytułu choroby, wypadku, macierzyńskiego czy opiekuńczego. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku ustaleń naliczamy wysokość świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
zarządzanie dokumentacją pracowniczą spółek - praca w biurze
księgowość spółek

Księgowość spółki akcyjne S.A. – obecność na giełdzie

Mamy atrakcyjną propozycję dla spółek kapitałowych, które przymierzają się do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect. Wyróżnia nas duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze księgowej takich przedsiębiorstw. Zapewniamy bardzo korzystne warunki prowadzenia księgowości przez cały okres przygotowywania procedury współpracy zarówno z Autoryzowanym Doradcą sp. z o.o., jak i z Domem Maklerskim SA. okres obejmuje czas przed oraz po debiucie spółki na giełdzie.
Nasi Klienci mogą liczyć na wzmocnienie finansowe przedsiębiorstwa ze środków własnych – dokapitalizowanie z tzw. funduszu „private equity”. Istnieje też możliwość pokrycia wszystkich kosztów ze środków unijnych, co przekłada się na znaczące oszczędności firmy (księgowość i zdobycie najtańszych środków na dalszy rozwój za darmo).
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z biurem CKSK.

Biuro prasowe

Zalety i bariery spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Zalety i bariery spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych spółek handlowych działających w Polsce. Jako najważniejszy powód dla którego jest wybierana, wskazuje się brak zobowiązań finansowych ze strony współwłaścicieli, przez co występuje mniej...

Jak działa crowdfunding udziałowy?

Jak działa crowdfunding udziałowy?

Crowdfunding udziałowy to rodzaj  kampanii finansowej, w której przedsiębiorcy indywidualni lub instytucjonalni inwestują środki finansowe w zamian za udziały lub akcje w przedsiębiorstwie. Crowdfunding udziałowy jest stosunkowo nowym sposobem pozyskiwania...

Czym jest audyt księgowy i jak się do niego przygotować?

Czym jest audyt księgowy i jak się do niego przygotować?

Audyt księgowy jest procesem badawczym i oceniającym. Audyty przeprowadzane są przez niezależne podmioty, najczęściej firmy audytorskie, które oceniają wiarygodność i dokładność finansowych informacji prezentowanych przez przedsiębiorstwo. Co w naszym artykule? Audyt...