Audyt księgowy jest procesem badawczym i oceniającym. Audyty przeprowadzane są przez niezależne podmioty, najczęściej firmy audytorskie, które oceniają wiarygodność i dokładność finansowych informacji prezentowanych przez przedsiębiorstwo. 

Audyt księgowy – charakterystyka

Audyt księgowy to proces niezależnej oceny i weryfikacji sprawozdań finansowych oraz procesów księgowych organizacji, aby potwierdzić ich rzetelność, zgodność z przepisami prawnymi oraz zasadami rachunkowości. Audyt charakteryzuje pewnego rodzaju niezależność, gdyż audytorami są zwykle zewnętrzni eksperci, którzy nie są związani z badaną firmą ani jej interesami. To zapewnia obiektywność i niezależność w ocenie. Działają oni zgodnie z określonymi standardami zawodowymi, takimi jak międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej lub zasady rachunkowości ogólnej.

biznes a konflikty prawne

Audytorzy dokładnie dokumentują swoje działania, ustalenia i wnioski podczas przeprowadzania audytu. Dokumentacja ta służy jako podstawa dla ich wniosków i raportów oraz potwierdza zgodność sprawozdań finansowych z rzeczywistymi transakcjami i zdarzeniami. Na zakończenie audytu audytorzy sporządzają raport zawierający ich opinię na temat sprawozdań finansowych badanej firmy. Audyt księgowy musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami zawodowymi.


Jakie kroki należy podjąć przed audytem księgowym?

Przed przystąpieniem do audytu księgowego istnieje kilka kluczowych kroków, które należy podjąć, aby zapewnić płynny i skuteczny przebieg procesu. 

  • Przygotowanie dokumentacji księgowej

Przede wszystkim zbierz wszystkie niezbędne dokumenty księgowe, takie jak bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia obrotów i sald, zapisy księgowe, faktury, umowy, dokumenty bankowe, itp. oraz upewnij się, że dokumentacja jest kompletna i zorganizowana.

  • Ocena ryzyka

Przeprowadź ocenę ryzyka związanego z działalnością firmy i jej procesami księgowymi. Zidentyfikuj obszary, w których istnieje większe ryzyko wystąpienia błędów lub nadużyć.

  • Weryfikacja zgodności z przepisami

Upewnij się, że wszystkie transakcje i operacje księgowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości. Skonsultuj się z ekspertami prawnymi lub doradcami podatkowymi, jeśli to konieczne.

  • Przygotowanie personelu

Zapewnij, że personel odpowiedzialny za prowadzenie księgowości jest świadomy nadchodzącego audytu i ma dostęp do niezbędnych informacji i dokumentacji. Przeprowadź szkolenie w zakresie procedur audytowych, jeśli to konieczne.

  • Przygotowanie harmonogramu

Opracuj harmonogram audytu, określając daty i terminy poszczególnych etapów procesu audytowego. Upewnij się, że personel i niezbędne zasoby będą dostępne w odpowiednich momentach.

charakterystyka audytu ksiegowego
skuteczne doradztwo prawne w biznesie
  • Wybór zewnętrznej firmy audytorskiej

Jeśli audyt będzie przeprowadzony przez zewnętrzną firmę audytorską, dokonaj wyboru odpowiedniego dostawcy usług audytorskich na podstawie doświadczenia, reputacji i kompetencji.

  • Ustalenie celów audytu

Określ, jakie cele chcesz osiągnąć dzięki audytowi księgowemu, na przykład potwierdzenie rzetelności sprawozdań finansowych, identyfikacja błędów księgowych lub ocena efektywności procesów kontrolnych.

  • Komunikacja z zainteresowanymi stronami

Poinformuj zainteresowane strony, takie jak zarząd, właściciele, inwestorzy, o nadchodzącym audycie księgowym i zapewnij im odpowiednie wsparcie i dostęp do informacji.

  • Przygotowanie planu działań korygujących

Przygotuj plan działań korygujących w przypadku identyfikacji problemów lub błędów podczas audytu. Określ, jakie kroki należy podjąć w celu poprawy sytuacji i uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.

  • Przegląd wcześniejszych zaleceń audytorskich

Jeśli w poprzednich audytach pojawiły się odpowiednie zalecenia lub zastrzeżenia to przygotuj się na ich ewentualne ponowne sprawdzenie podczas bieżącego audytu.

W Centrum Księgowym Spółek Kapitałowych – CKSK – wspieramy Twoją firmę w czasach kryzysu i niepewności. Zespół naszych doświadczonych specjalistów w zakresie finansów, prawa i księgowości przygotuje dla Ciebie szczegółowe analizy oraz raporty, które pomogą skutecznie zarządzać finansami w Twojej firmie. 

Sprawdź nasza ofertę i skontaktuj się z Centrum Księgowym Spółek Kapitałowych już dziś!