Sprawozdawczość finansowa ma na celu uzyskanie informacji na temat budżetu firmy. Odpowiadają za to jednostki gospodarcze. Jest to obligatoryjny proces rozliczania firmy, więc warto zastanowić się nad zleceniem tego zadania wyspecjalizowanym firmom.

Kim są jednostki gospodarcze?

Jednostki gospodarcze to po prostu przedsiębiorstwa, które przynależą do poszczególnych grup i na tej podstawie określają, formę sporządzenia sprawozdania finansowego. Występują tutaj kryteria ilościowe oraz jakościowe. Wśród przedsiębiorstw jest stosowane zazwyczaj to pierwsze, które mówi o wartości przychodów w porównaniu do liczby pracowników.

Na czym polega sprawozdawczość finansowa?

Sprawozdawczość finansowa w dużym uogólnieniu zbiera informacje na temat działania finansowego przedsiębiorstwa. Ułatwia to skrupulatne zbieranie informacji w księgach rachunkowych. Jest to wymóg również dla mniejszych firm, nakładany przez ustawę o rachunkowości. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej księgowości (księgowość pełna lub uproszczona) oraz przychodu. Sprawozdawczość jest wymagana w trakcie prowadzenia księgowości pełnej, która nakłada wymóg relacjonowania działalności firmy z dużą szczegółowością. Ma to zapobiegać powstawaniu nieuczciwych przedsiębiorstw. W celu uzyskania informacji dotyczących odpowiednich rodzajów księgowości, warto skonsultować się w tym temacie z profesjonalistami.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe służy do wykonywania sprawozdawczości finansowej. Dzieli się ono na istotne elementy:

  1. Bilans — jest to jeden z najważniejszych elementów sprawozdania. Podzielony jest na aktywy oraz pasywy. Aktywy to całkowite fundusze przedsiębiorstwa, zaś pasywy to źródła finansowania aktywów. Bilans zatem dobrze ukazuje sytuację budżetową firmy. Zasady dotyczące zrealizowania bilansu są określone w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Należy jednak pamiętać, iż powinien zostać on wykonany z początkiem i końcem okresu sprawozdawczego. Istnieje również pojęcie dnia bilansowego, które oznacza dzień wystawienia sprawozdania.

  2. Rachunek zysków i strat — jest to kolejny niezwykle ważny element sprawozdania finansowego. Zestawia on przychody i koszty jednostki gospodarczej. Dzięki rachunkowi zysków i strat przedsiębiorstwo ma większe zobrazowanie swojej efektywności. Obowiązkowo muszą go sporządzić m.in. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  3. Dane zbierające informacji z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

  4. Rachunek przepływu pieniędzy — dopełnia bilans, wyjaśniając zwiększenie lub zmniejszenie źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Zbiera wszystkie wydatki oraz wpływy budżetowe.

  5. Zestawienie zmian w budżecie własnym — ukazuje wszystkie przychody i koszty z własnego budżetu firmy.

Okres sprawozdawczy

Wśród sprawdzania raportów możemy natknąć się na dwa pojęcia — okres sprawozdawczy oraz rok obrotowy. Pomimo częstych pomyłek, nie są to równoznaczne pojęcia.

sprawozdawczość finansowa 2

Jak mówi ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., okres sprawozdawczy to czas, w którym musi zostać sporządzone sprawozdanie finansowe. Okres ten jest często zależny od jednostek gospodarczych. Wymogiem jest, aby był to co najmniej okres jednego roku (zaraz po zakończeniu roku obrotowego). Pojęcie roku obrotowego pojawia się tylko w sytuacji, gdy firma sporządza sprawozdanie raz w roku. Pojęcie to również jest zawarte z ustawy z dnia 29 września 1994 r. jako okres 12 miesięcy, w którym brane są pod uwagę cele podatkowe. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku obrotowego, to dokumenty finansowe można połączyć z tymi z kolejnego roku.

Kto nie musi sporządzać sprawozdania finansowego?

Do grupy spółek, które sprawozdania finansowego nie muszą sporządzać, należą spółki jawne lub partnerskie z przychodami mniejszymi niż 2 mln euro. Należy jednak poinformować o tym Krajowy Rejestr Sądowy w formie oświadczenia zapewniającego brak obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.

Podsumowując wcześniej zebrane informacje, sporządzenie sprawozdania finansowego oraz cały zabieg związany ze sprawozdawczością finansową może być niezrozumiały i skomplikowany. Przedsiębiorstwa w takich sytuacjach często decydują się na zlecenie tego zadania firmom wyspecjalizowanym w finansach. Jest to korzystna opcja, biorąc pod uwagę fakt, iż taki raport musi być przygotowany bezbłędnie.