Specjalista ds. rachunkowości zarządczej to osoba, która łączy w sobie funkcję doradcy i analityka. Jego celem jest wskazanie zarządowi przedsiębiorstwa możliwości inwestycyjnych oraz potencjalnych dróg rozwoju firmy w oparciu o analizę zewnętrzną i wewnętrzną. W swojej pracy musi on brać pod uwagę konsekwencje danych posunięć w znacznie szerszej perspektywie niż doraźny rachunek zysków i strat więc jego rola nie ogranicza się tylko do wąskiej specjalizacji, ale obejmuje całe spektrum działań mających na celu rozwój i sprawne zarządzanie firmą.

Czym zajmuje się kontroler?

Głównym zadaniem specjalisty ds. rachunkowości zarządczej jest zbieranie, selekcja i analiza informacji. To na podstawie zebranych przez niego wiadomości zarząd będzie podejmował decyzje operacyjne i strategiczne (krótko i długoterminowe) więc często zdarza się, że od jakości przedstawianych raportów zależą losy kluczowych dla firmy projektów.

Kontroler musi zatem wybrać te dane, które mają rzeczywisty wpływ na określone przedsięwzięcie, zebrać i przedstawić je w odpowiednim czasie (tak by podejmowane przez zarząd decyzje nie były spóźnione lub oparte na nieaktualnych informacjach), umieć wycenić poszczególne inwestycje, a także przewidzieć konsekwencje podejmowanych wyborów. Specjalista ds. rachunkowości zarządczej bierze również współodpowiedzialność za decyzje podejmowane przez zarząd i pomaga mu w planowaniu i koordynacji określonych działań. Powinien on także przewidywać potencjalne problemy, jakie może napotkać firma i zawczasu szukać adekwatnych środków zaradczych.

Kontroling a inne działy w firmie

Praca kontrolera jest bardzo mocno powiązana z innymi działami w firmie. Odpowiednia koordynacja działań i prawidłowy obieg informacji wewnątrz firmy stanowią fundament rzetelnej analizy. Dlatego specjalista ds. rachunkowości zarządczej musi ściśle współpracować m.in. z:

  • Działem księgowości — pracować na podstawie szczegółowych danych finansowych przedstawionych przez księgowość
  • Działem zakupów — dokonywać oceny sensowności realizacji konkretnych zamówień na podstawie stanu finansów firmy i potencjalnych zysków, jakie mogą one przynieść
  • Działem sprzedaży — sporządzać wyceny potencjalnych kontraktów
  • Działem marketingu — na podstawie analiz rynkowych oceniać szanse powodzenia finansowego kampanii marketingowych

rachunkowość zarządcza w firmie

Duża część przedsięwzięć wynikających z inicjatywy innych specjalistów z różnych działów firmy podlega analizie i ocenie kontrolera, który następnie przedstawia dany projekt zarządowi. Dlatego oprócz umiejętności analitycznego myślenia specjalista ds. rachunkowości zarządczej powinien również dysponować miękkimi kompetencjami, gdyż często od jego zdolności interpersonalnych (godzących interesy i ambicje różnych osób w firmie i zespołów, jakie reprezentują) może zależeć wdrożenie danego projektu w życie.

Rachunkowość zarządcza a finansowa

Rachunkowość zarządcza, mimo że ściśle powiązana z rachunkowością finansową (w dużej mierze opiera się na finansowej analizie) nie jest z nią tożsama. Różni się ona przede wszystkim celowością dokonywanych analiz, a także zakresem działania i doborem stosowanych metod. W przypadku tej drugiej sprawozdania finansowe przygotowywane są na użytek zewnętrzny, pełniąc głównie funkcję informacyjną dla inwestorów. Rachunkowość zarządcza zajmuje się przeprowadzaniem analiz na potrzeby wewnętrzne. Nie skupia się ona na bardzo szczegółowej analizie finansowej (w tym celu współpracuje z działem rachunkowości finansowej), lecz na syntezie zebranych informacji w celu trafnego prognozowania konsekwencji konkretnych decyzji. Jako że grupą docelową rachunkowości zarządczej są managerowie, jej działalność nie jest również ściśle regulowana prawnie.

Firma CKSK to nowoczesne biuro księgowe i podatkowe oferujące kompleksową pomoc w kwestiach doradztwa prawnego i finansowego. Od 2005 roku wpieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, doradzając, optymalizując procesy wewnętrzne w firmach, prowadząc księgowość oraz sporządzając analizy dla zarządów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!