Księgowość spółki komandytowej

Strona główna    –   Oferta   –   Księgowość online – Księgowość spółki komandytowej

 

 

Księgowość spółki komandytowej w CKSK Wrocław

24h/7 dni w tygodniu

Czym jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to odrębny typ spółki, która zaliczana jest do spółek osobowych. Posiada zdolność prawną, co oznacza, że może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Charakteryzuje się istnieniem dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Każdy z nich ma odrębną pozycję w spółce, najprościej mówiąc, jeden z nich aktywnie angażuje się w działanie firmy, drugi natomiast zapewnia zaplecze finansowe. Z tego wynika, iż do założenia spółki komandytowej potrzebnych będzie co najmniej dwóch wspólników, w której każdy będzie pełnić odpowiednią rolę.

Pełna księgowość spółek komandytowych

Komplementariusz a komandytariusz

Jeśli chodzi o spółkę komandytową i wyodrębnienie poszczególnych ról to warto zaznaczyć, iż zasadniczo się one od siebie różnią. Komplementariusz jest osobą aktywną, która reprezentuje firmę na spotkaniach zewnętrznych, dzięki tej roli zyskał on prawnie nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Można powiedzieć, iż pełni on funkcję reprezentatywną. Natomiast druga osoba w spółce to komandytariusz. Przyjmuje formę pasywną, ponieważ jest przeciwieństwem komplementariusza. Ma on ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Odpowiada on do pewnego stopnia, a właściwie do pewnej kwoty tzw. sumy komandytowej, która wspomniana jest w spisanej umowie. Jednak jeśli chodzi o swój wkład pieniężny, to ma on wolną wolę i pozostaje zwolniony od odpowiedzialności w zakresie swojego wkładu pieniężnego.

Pełna księgowość spółek komandytowych

Uproszczona księgowość w spółce komandytowej

Mimo tego, że spółki komandytowe zazwyczaj są kojarzone z prowadzeniem pełnej księgowości. Jednak jak wiadomo, istnieją małe i duże spółki komandytowe, te pierwsze mogą prowadzić księgowość z pewnymi uproszczeniami. Dotyczy to spółek, których:

  • suma aktywów nie przekracza 1 500 000 zł rocznie
  • przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 3 000 000
  • średniorocznie zatrudnienie nie przekracza 10 osób

Jeśli chcemy prowadzić uproszczoną księgowość, nasza firma musi spełniać co najmniej dwa z trzech wymienionych wymogów. Zamiast sporządzania informacji dodatkowej wystarczy wprowadzić przez firmę informacje uzupełniające do bilansu.

Pełna księgowość spółek komandytowych

Każda większa spółka bez wyjątku zobligowana jest prowadzić pełną księgowość. Wiąże się to z obowiązkowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wszystko po to, aby prowadzić sformalizowany i precyzyjny system ewidencjonowania ruchów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wspólnicy są w stanie analizować i zarazem kontrolować sytuację w firmie w danym momencie, a także porównywać i analizować dłuższy okres czasu. Zgodnie z ustawą, od stycznia 2021 r. spółka komandytowa zostaje objęta ustawą o CIT, co oznacza, że podatek dochodowy musi być rozliczany przez spółkę, a nie tak jak dotychczas, przez poszczególnych wspólników. Taka sytuacja prowadzi do podwójnego opodatkowania przychodów uzyskanych przez wspólników.

System podwójnego zapisu

Wszystkie spółki komandytowe, które prowadzą pełną księgowość, są zobowiązane, do prowadzenia systemu podwójnego zapisu. Ta zasada polega na ewidencjonowaniu wszystkich wykonanych transakcji spółki, na co najmniej dwóch kontach bankowych. Każda, nawet mała suma pieniędzy powinna być zapisywana w ten sposób. Od 2021 r. spółka komandytowa została objęta podatkiem CIT, co oznacza, że podatek dochodowy obejmuje przychody spółki. Rozliczać się również muszą wspólnicy, którzy partycypują w zyskach.
Nowa ustawa oznacza, że spółka komandytowa uzyskała status podatnika podatku dochodowego, co oznacza, że jest zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawowa stawka opodatkowania jest równa 19% podstawy opodatkowania, zaś małe i średnie firmy zapłacą stawkę preferencyjną wynoszącą 9%.
Pełna księgowość spółek komandytowych

Od kiedy obowiązuje nowa forma opodatkowania?

Pomimo decyzji, iż nowa forma opodatkowania zostanie wprowadzona od stycznia 2021 r., została wprowadzona poprawka, która umożliwia odroczenie opodatkowania CIT w spółkach komandytowych na maj 2021 r. Takie rozwiązanie niesie za sobą przedłużenie roku obrotowego w spółce do 30 kwietnia 2021 r.

  • Opodatkowanie dla komplementariuszy Nowe przepisy dla komplementariuszy oznaczają, iż uzyskiwana przez nich dywidenda zostanie opodatkowana, jednak podatek zostanie pomniejszony o część CIT’u, który jest im przypisany i został rozliczony przez spółkę komandytową. Zatem nowelizacja nie wpłynie na zmienność podatkową komplementariuszy i jest dla nich całkowicie neutralna.
  • Opodatkowanie dla komandytariuszy – O ile zmiany podatkowo nieznacznie dotknęły komplementariuszy, to inaczej wygląda sytuacja komandytariuszy. Połowa ich przychodów została zwolniona z podatków, jednak kwota ta, nie może przekroczyć 60 tysięcy zł w jednym roku podatkowym. Zwolnienie nie obejmuje komandytariuszy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo ze spółką będącą komplementariuszem w spółce komandytowej. Oznacza to, że wyłącznie niewielka liczba wspólników będzie mogła skorzystać z odliczenia w bardzo małym zakresie lub nie skorzysta z niego całkowicie.

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

The business focus of CKSK is comprehensive accounting, HR and legal services for companies and business organisations, with particular emphasis on commercial law companies. Partnerships limited by stocks form the largest group of CKSK customers. We provide our accounting services in compliance with the applicable laws: the Accounting Act of 29 September 1994, the Corporate Income Tax Act of 15 February 1992 and the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004, as amended from time to time, as well as other legal acts that apply to the preparation of tax returns for businesses (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).